Zaznacz stronę

      REGULAMIN SKLEPU I PROMOCJI

 Regulamin zakupu i realizacji Voucherów i Produktów
 • Voucher jest dokumentem wystawianym przez La Guèl Clinic&SPA prowadzoną przez MINVESTS PIOTR KORC z siedzibą w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B NIP 951-221-16-21.
 • Voucher jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub elektronicznej. Voucher upoważnia do skorzystania z usług i/lub zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem. Voucher może być zrealizowany tylko w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B.
 • Z jednego Vouchera może skorzystać tylko jedna osoba. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście w La Guèl Clinic&SPA lub drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego  laguel.pl.
 • Warunkiem zakupu Vouchera poprzez stronę laguel.pl jest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie.
 • Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.
 • Voucher zakupiony przez stronę laguel.pl można odebrać osobiście w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B lub może on zostać wysłany na podany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy spedycyjnej.
 • Wysyłka Vouchera za pośrednictwem Poczty Polskiej jest bezpłatna.
 • Wysyłka Vouchera następuje w czasie określonym przy każdej pozycji, przeważnie większość towarów jest dostępna na stanie, od momentu zaksięgowania środków na koncie La Guèl Clinic&SPA.
 • Zakup Vouchera drogą elektroniczną wiąże się z obowiązkiem zapłaty przelewem na konto La Guèl Clinic&SPA lub osobiście w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B.
 • Voucher wystawiany jest na konkretną usługę/pakiet usług lub na określoną kwotę.Voucher wystawiony na określoną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub produkt dostępny w ofercie La Guèl Clinic&SPA.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem La Guèl Clinic&SPA obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem La Guèl Clinic&SPA obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest niższa niż wartość Vouchera, La Guèl Clinic&SPA nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość Vouchera, La Guèl Clinic&SPA nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.
 • Voucher wystawiony na konkretną usługę/pakiet usług może być wykorzystany na realizację innej usługi/pakietu usług niż wskazane na Voucherze, jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi/pakietu usług wskazanych na Voucherze.
 • Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu na zrealizowanie usługi/pakietu usług pod numerem telefonu wskazanym na Voucherze lub osobiście w La Guèl Clinic&SPA.
 • Z Vouchera mogą korzystać osoby pełnoletnie.Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Voucher pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody na wykonanie usługi przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.
 • Voucher należy okazać przed zrealizowaniem usługi.
 • Voucher ważny jest przez okres określony przy każdej pozycji na stronie zakupowej, termin liczony jest od daty jego zakupu.
 • Klient może zrealizować Voucher w terminie jego ważności.
 • Po upływie terminu ważności Vouchera, Voucher traci ważność, a Klient traci wynikające z niego uprawnienia.
 • W przypadku niezrealizowania Vouchera przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Vouchera, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w La Guèl Clinic&SPA.
 • Vouchery i Produkty w Promocji cenowej nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 • Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w La Guèl Clinic&SPA.
 • Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w La Guèl Clinic&SPA.
 • La Guèl Clinic&SPA nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Vouchera.
 • W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager La Guèl Clinic&SPA.
 • La Guèl Clinic&SPA nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel La Guèl Clinic&SPA przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu lub innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od La Guèl Clinic&SPA.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z przyczyn niezależnych od La Guèl Clinic&SPA.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w La Guèl Clinic&SPA oraz na stronie www.laguel.pl.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów.
 • Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, osoba zakupująca Voucher oraz osoba realizująca Voucher oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i akceptują ją w całości. La Guèl Clinic&SPA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie www.laguel.pl.
 • Kupujący dokonując zakupu oświadcza iż zapoznał się z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

  Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

  Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

  Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
  2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

  Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  (…)

  Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  (…)
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).

   

  Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii. Współpracujemy z Rating Captain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.

Mój koszyk
Wishlist 0
Continue Shopping